شهرستان باوی / بازدید فرماندار از وضعیت زیر ساخت و آسفالت شهر شیبان

۲۱