شهرستان باوی / آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شیبان

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شیبان
در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر شیبان می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸خرداد ۱۴۰۰
برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شیبان به شرح زیر می باشد:
– ۱ آقای حمید الوان پورشریف فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۲۴
– ۲ آقای رسول بنی اسد مشهور به نیسى فرزند زیدان کد نامزد ۱۲۵
– ۳ آقای یوسف تقوی شهابی فرزند عوده کد نامزد ۱۲۶
– ۴ آقای علی جباری فرزند نعیم کد نامزد ۱۲۷
– ۵ آقای رحیم جلیلاوی مشهور به رحیم خلیلاوی حمیدی فرزند عبد کد نامزد ۱۲۸
– ۶ آقای کریم حسونی مشهور به دیلمى فرزند کاظم کد نامزد ۱۲۹
– ۷ آقای قاسم حسین زاده هلاله فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱
– ۸ آقای عظیم حمیدی مشهور به عادل فرزند خلیفه کد نامزد ۱۴۲
– ۹ آقای حسین حمیدی یار مشهور به رزیجى فرزند حمید کد نامزد ۱۴۵
– ۱۰ آقای صالح خلفی فرزند جاسم کد نامزد ۱۴۶
– ۱۱ خانم زینب خنافره فرزند لفته کد نامزد ۱۴۷
– ۱۲ آقای عبدالرضا دارم مشهور به حاج دارم -نعامى فرزند خلف کد نامزد ۱۴۸
– ۱۳ آقای میرزاحسین دشت بزرگی مشهور به سرهنگ دشت بزرگ و حاج حسین فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۴۹
– ۱۴ آقای جاسم دلفی مشهور به جاسم فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۱
– ۱۵ خانم خدیجه دلفی فرزند شنیشل کد نامزد ۱۵۲
– ۱۶ آقای رضا ربیحات فرزند لفته کد نامزد ۱۵۴
– ۱۷ آقای نعیم رمیضی مشهور به ضیا فرزند لطیف کد نامزد ۱۵۶
– ۱۸ آقای حسین زبیدی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۷
– ۱۹ آقای مصطفی زرگانی فرزند خلف کد نامزد ۱۵۸
– ۲۰ آقای ابراهیم سلامات مشهور به طاها سلامات فرزند کریم کد نامزد ۱۶۱
– ۲۱ آقای حسن سلامات مشهور به حسن فرزند غلیم کد نامزد ۱۶۲
– ۲۲ آقای حمید سلامات فرزند طعیمه کد نامزد ۱۶۴
– ۲۳ خانم ابتسام سلامت ملاثانی فرزند عبدالجبار کد نامزد ۱۶۸
– ۲۴ آقای محمد سلامی فرزند عزیز کد نامزد ۱۶۹
– ۲۵ آقای عامر سلطانی نسب مشهور به خمیسی فرزند حترل کد نامزد ۱۷۱
– ۲۶ آقای علی سلمان پور فرزند سالم کد نامزد ۱۷۲
– ۲۷ آقای جلیل سلمانی زاده فرزند رمضان کد نامزد ۱۷۴
– ۲۸ آقای حسن سیاری مشهور به صادق سلامات – سیاری فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۵
– ۲۹ آقای علی ظهیری مشهور به على زهیری فرزند شریف کد نامزد ۱۷۸
– ۳۰ آقای کریم عاگولی فرزند معیوف کد نامزد ۱۷۹
– ۳۱ آقای علی عطائی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۱
– ۳۲ آقای حسین عنافجه مشهور به رحیم خالدی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۲
– ۳۳ آقای سعید عنافجه مشهور به سعید دیلمى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۴
– ۳۴ آقای ناصر عیسی اصل مشهور به عیساوی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۸۵
– ۳۵ آقای عباس غریبی نژاد فرزند یابر کد نامزد ۱۸۶
– ۳۶ خانم زینب غزی فرزند علی کد نامزد ۱۸۷
– ۳۷ آقای علی فرخی طرار فرزند حبیب کد نامزد ۱۸۹
– ۳۸ آقای محمد کعبی نیا فرزند رحمن کد نامزد ۱۹۲
– ۳۹ آقای امین مرشدی مشهور به شمخانى فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۹۴
– ۴۰ آقای میلاد مشهدی فرزند رحیم کد نامزد ۱۹۵
– ۴۱ آقای عبدالرضا منصوری اصل فرزند جبار کد نامزد ۱۹۶

۷۷۹