شهرستان باوی / آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ملاثانی

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ملاثانی

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ملاثانی می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ملاثانی به شرح زیر می باشد:

– ۱ آقای بهروز اچرش مشهور به سبهان فرزند سعدون کد نامزد ۱۲۴

– ۲ آقای امیر الهائی مشهور به المهندس فرزند فاضل کد نامزد ۱۲۵

– ۳ آقای سعید امیری فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۶

– ۴ آقای اسماعیل بڃاکیان جلیعه فرزند حسن کد نامزد ۱۲۷

– ۵ آقای ماجد جامعی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۲۸

– ۶ آقای سیدامیر حسینی فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۲۹

– ۷ آقای سیدناصر حسینی امین مشهور به جعاوله فرزند سیدمطیر کد نامزد ۱۴۱

– ۸ آقای حسین حمید مشهور به عامری فرزند علی کد نامزد ۱۴۲

– ۹ آقای نعیم حمید فرزند راضی کد نامزد ۱۴۵

– ۱۰ آقای احمد حمیدی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۶

– ۱۱ آقای جاسم حمیدی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷

– ۱۲ آقای حسین حمیدی مشهور به ابوسجاد فرزند خلف کد نامزد ۱۴۸

– ۱۳ خانم فاطمه حمیدی فرزند حبیب کد نامزد ۱۴۹

– ۱۴ آقای قاسم حمیدی فرزند عبد کد نامزد ۱۵۱

– ۱۵ آقای رحیم سادات فاضلی مشهور به سیدرحیم فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴

– ۱۶ آقای غفور ساعدی یکتا مشهور به غفور فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۶

– ۱۷ آقای علی سرخی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۷

– ۱۸ آقای رضا سعیدی زویری فرزند حمید کد نامزد ۱۵۸

– ۱۹ آقای جواد سلمان نژاد مشهور به میاحى – سلمانى فرزند فیروز کد نامزد ۱۵۹

– ۲۰ آقای امیر عامری فرزند داجی کد نامزد ۱۶۱

– ۲۱ آقای عارف عامری فرزند لفیته کد نامزد ۱۶۲

– ۲۲ آقای علیرضا عامری مشهور به سرحان – حاجى فرزند فرج کد نامزد ۱۶۴

– ۲۳ آقای یحیی عامری حمیدانیه مشهور به ملا یحیى فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۶۵

– ۲۴ آقای عباس عطیه زاده فرزند رحیم کد نامزد ۱۶۸

– ۲۵ آقای عظیم عطیه زاده مشهور به حاج عظیم میاحى فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۹

– ۲۶ آقای عباس علوانی مشهور به ابو حامد فرزند علی کد نامزد ۱۷۱

– ۲۷ خانم حمیده فیاضی مشهور به ام سجاد فرزند راهی کد نامزد ۱۷۲

– ۲۸ آقای عامر فیاضی مشهور به فیاضى فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۴

– ۲۹ آقای امین کشتی بان فرزند جمیل کد نامزد ۱۷۵

– ۳۰ آقای سیدجلال محمدی نیا مشهور به سید فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶

– ۳۱ آقای جمیل محیسنی مشهور به جمال محسنى فرزند مالک کد نامزد ۱۷۸

– ۳۲ آقای شمخی مرداسی فرزند عبدالعباس کد نامزد ۱۷۹

– ۳۳ آقای علی منصوری فرزند هادی کد نامزد ۱۸۱

– ۳۴ آقای سیدکامل موسوی فرزند صالح کد نامزد ۱۸۲

– ۳۵ آقای سیدمجید موسوی فرزند سیدمالک کد نامزد ۱۸۴

– ۳۶ آقای سیدمحسن موسوی فرزند سیدفرج کد نامزد ۱۸۵

– ۳۷ آقای عباس میاحی فرزند خلف کد نامزد ۱۸۶

– ۳۸ آقای فاضل میاحی فرزند شلیش کد نامزد ۱۸۷

– ۳۹ آقای خلیل نبگانی مشهور به خلیل فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۹

– ۴۰ آقای کاظم نیکنام فرزند خلف کد نامزد ۱۹۲

– ۴۱ آقای قادر وثوقی فر فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۴

۶۹۷