معاون فرماندار : نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی بصورت مستمر انجام می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری باوی :

سعیداوی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان باوی گفت : طبق مصوبه ستاد مبارز با کوید ۱۹ اداره صمت بهمراه شبکه بهداشت بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف دارای پروانه کسب و مجوز فعالیت بازرسی و نظارت بصورت مستمر انجام گردد تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری بعمل آید.

معاون فرماندار از تکمیل مراحل اداری اتحادیه های جدید اصناف مختلف در شهرستان از جمله بستنی فروشان خبر داد و افزود : با توجه به گسترش فعالیت این قشر و نیاز به حمایت مورد نیاز در روزهای آینده اتحادیه بستنی فروشان ایجاد می شود و البته امیدواریم با پیگیر های صورت گرفته در راستای کاهش مشکلات این اتحادیه ها اتاق اصناف در شهرستان مستقر گردد .

۲۵